Therapeutic applications of polarized light: Tissue healing and immunomodulatory effects

2018

Jack Feehan, Soraya Patricia Burrows, Leonardo Cornelius, Alyse Malietzis Cook, Kathleen Mikkelsen, Vasso Apostolopoulos, Maja Husaric, Dimitrios Kiatos

Therapeutic applications of polarized light: Tissue healing and immunomodulatory effects


Download PDF